Όμορφα της Πόλης

Οθωμανική Τράπεζα Λάρνακας

Για πάρα πολλά χρόνια, η Λάρνακα υπήρξε το κέντρο του εμπορίου, λόγω της ύπαρξης του λιμανιού, των προξενείων, των πρώτων βιοτεχνιών και βιομηχανιών του νησιού. Η λειτουργία ενός πιστωτικό-οικονομικού ιδρύματος κατέστη απαραίτητη ώστε να εξυπηρετούνται οι εμπορικές δοσοληψίες τόσο των ντόπιων εμπόρων και εξαγωγέων όσο και των ξένων που δραστηριοποιούνταν στη Λάρνακα.
Από προξενική επιστολή ημερομηνίας 19 Μαΐου 1864, πληροφορούμαστε ότι το 1859 ο εμπορικός οίκος του Λονδίνου William Ridell στην Κύπρο, ο οποίος εμπορευόταν το ριζάρι, θέλοντας να διευρύνει το εμπόριο του, με τη μεσολάβηση του Δημήτριου Πιερίδη, έστειλε πληρεξούσιο του τον Robert Hamilton Lang (ο οποίος βρισκόταν στη Βηρυτό) για να διορισθεί διευθυντής της Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα, ως υποκατάστημα αυτού της Βηρυτού. Παρόλο που οι διαδικασίες άρχισαν το 1859, η επίσημη σφραγίδα της Οθωμανικής Τράπεζας αναγράφει ως έτος ίδρυσης το 1863.
Έτσι ιδρύθηκε στη Λάρνακα η πρώτη τράπεζα, η Οθωμανική Τράπεζα, η οποία στεγάστηκε στο σπίτι του Δημήτριου Πιερίδη που βρισκόταν κοντά στη μικρή αποβάθρα παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο. Η Τράπεζα είχε αρχικά ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1856, με σύμπραξη Βρετανικών κεφαλαίων, της γαλλικής Τράπεζας Banque de Paris et des Pays Bas και της Τουρκικής Κυβέρνησης. Το 1906 η Οθωμανική Τράπεζα μεταφέρθηκε στο κτήριο της γωνιάς οδού Ζήνωνος Κιτιέως και Πλατείας Βασιλέως Παύλου, το οποίο κτίστηκε για αυτό τον σκοπό. Πρόκειται για διώροφο κτίριο (το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα), στο ισόγειο στεγαζόταν η τράπεζα και στο ανώγειο η οικία του εκάστοτε διευθυντή.
Η Οθωμανική Τράπεζα εξαγοράστηκε το 1969 από την Grindlays Bank και αυτή με τη σειρά της από τη Λαϊκή Τράπεζα τη δεκαετία του ’80.
Πηγές: – Η Ιστορία του Κυπριακού Νομίσματος, από το Τάλαντο στο Ευρώ, Παναγιώτης Ι. Δημητρίου, 2010
– Κίτιον – Λάρνακα – Σκάλα: Πόλις η Πρώτη, Ίκαρος Πετρίδης, Λάρνακα, εκδ. Δήμου Λάρνακας, 2013
-Πενηντακονταετηρίς Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας, Λάρναξ, 1962
-Κοινωνική Δράσις της πόλεως Σκάλα – Λάρνακα, Ν.Γ. Κυριαζή, Λάρνακα, 1947
***English text***
🕍Ottoman Bank🕍
For many years Larnaca has been the centre of commerce due to the island’s harbor, the consulates, the companies and industries. The operation of a credit – financial institution became necessary in order to serve the commercial transactions of both local merchants and exporters as well as the foreigners who operated in Larnaca.
From a consular paper dated May 19th 1864, information is given that in 1859 William Ridell, a merchant in London, wishing to expand his trade, with Demetrios Pierides as a mediator, sent a proxy to Robert Hamilton Lang (who was in Beirut) to be appointed director of the Ottoman Bank in Larnaca, as a branch of Beirut. Although the proceedings began in 1859, the official seal of the Ottoman Bank states 1863 as the year of establishment.
Thus, the first bank, the Ottoman Bank was founded and it operated in the house of Dimitrios Pierides in Larnaca near the small dock at the Medieval Castle. The Bank was originally established in Istanbul in 1856, with a partnership of British Capital, the French Banque de Paris et des Pays Bas and the Turkish Government. In 1906 the Ottoman Bank moved to the building on the corner of Zenon Kitieos Street and Vasileos Pavlou Square, which was built for this purpose: a two-storey building (which exists until today), the bank was housed on the ground floor and the home of the manager was on the upper floor.
The Ottoman Bank was acquired in 1969 by Grindlays Bank, where in 1980s was bought by Laiki Bank.
Sources:
– The History of the Cyprus Currency, from the Ingot to the Euro, Panagiotis I. Demetriou, 2010
– Kition – Larnaca – Skala: City the First, Ikaros Petridis, Larnaca, ed. Larnaca Municipality, 2013
-Fifteen-year high school in Larnaca, Larnaca, 1962
-Social Society of Skala – Larnaca, N.K. Kyriazis, Larnaca, 1947

Σχετικά νέα

X
Translate »