ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν τα συμβόλαια της Γ΄ φάσης του Αποχετευτικού Λάρνακας

H Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, αφορά στην κατασκευή δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων και αντλιοστασίων στους οικισμούς Δρομολαξιάς – Μενεού, Κιτίου και Περβολιών και τη μεταφορά των αστικών λυμάτων στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας.

Με την υλοποίηση του Έργου θα καλυφθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς-Μενεού, οι οποίοι εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.

Το Έργο θα επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης, με πρωτεύοντα στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαχείριση των αστικών λυμάτων θα γίνεται με ορθολογικό τρόπο και δεν θα υφίσταται ο κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων από τη χρήση των σηπτικών και απορροφητικών δεξαμενών. Παράλληλα, η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος θα συμβάλει και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πιθανή ρύπανση από αστικά λύματα. Επιπρόσθετα, το Έργο αναμένεται να προωθήσει την αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων νερού στη γεωργία, όπως είναι τα επεξεργασμένα αστικά λύματα (ανακτημένο νερό), καθότι το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Έργου, θα ενωθεί με τον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας, του οποίου το παραγόμενο ανακτημένο νερό χρησιμοποιείται για σκοπούς γεωργικής άρδευσης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Ο Δικαιούχος του Έργου είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, το οποίο εκτελεί το εν λόγω Έργο εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Γ1:

► Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της ανατολικής υπολεκάνης του οικισμού Κιτίου, τμήματος του οικισμού Δρομολαξιάς-Μενεού, του συλλεκτήρα της οδού Μενεού-Περβόλια και του παραλιακού μετώπου Περβολιών και Μενεού.

► Κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών των κεντρικών αντλιοστασίων CA, CB, CC, CD και CE.

► Τα κυριότερα στοιχεία του Συμβολαίου Γ1 είναι:

 • Συνολικό μήκος: 53.000 m
 • Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): €25.57 εκ.
 • Ανάδοχος: Κοινοπραξία Iacovou – Zemco (LSP)
 • Ημερομηνία Έναρξης: 1/11/2023
 • Διάρκεια: 40 μήνες

► Μήκος δικτύου που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα: 5.392 m

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Γ2:

► Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του κεντρικού και βόρειου τμήματος του οικισμού Δρομολαξιάς-Μενεού, καταλαμβάνοντας το υπολειπόμενο από το μέρος του Δήμου που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Συμβολαίου Γ1.

► Κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών του κεντρικού αντλιοστασίου CG και των τοπικών αντλιοστασίων Ci, Ck, Cl & Cm.

► Τα κυριότερα στοιχεία του Συμβολαίου Γ2 είναι:

 • Συνολικό μήκος: 55.500 m
 • Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): €19,32 εκ.
 • Ανάδοχος: Κοινοπραξία Iacovou – Zemco (LSP)
 • Ημερομηνία Έναρξης: 27/6/2023
 • Διάρκεια: 40 μήνες

► Μήκος δικτύου που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα: 12.059 m

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Γ3:

► Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της δυτικής και κεντρικής υπολεκάνης του οικισμού Κιτίου και του κυρίως τμήματος του οικισμού Περβολιών.

► Κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου CF.

► Αποδέκτης των αγωγών του δικτύου του Συμβολαίου Γ3 είναι το αντλιοστάσιο CH, το οποίο αποτελεί το όριο μεταξύ των Συμβολαίων Γ1 & Γ3.

► Τα κυριότερα στοιχεία του Συμβολαίου Γ3 είναι:

 • Συνολικό μήκος: 59.250 m
 • Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): €23,67 εκ.
 • Ανάδοχος: Cyfield Construction
 • Ημερομηνία Έναρξης: 23/10/2023
 • Διάρκεια: 40 μήνες

► Μήκος δικτύου που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα: 2.319 m

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Γ5:

Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 8 κεντρικών (CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH) και 4 τοπικών (Ci, Ck, Cl, Cm) αντλιοστασίων.

Κατασκευή συναφών έργων και των απαιτούμενων έργων σύνδεσης των αντλιοστασίων με τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς.

► Το εν λόγω Συμβόλαιο βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

 

 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής

«ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 

 

Σε συνέχεια του δελτίου τύπου που αφορά την Γ’ Φάση, γίνεται ξεχωριστή αναφορά για το Συμβόλαιο Γ4, το οποίο Έργο δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Γ4

Το κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ4 περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου συλλογής αστικών λυμάτων αποκλειστικά στην Κοινότητα Τερσεφάνου. Το Έργο έχει κατακυρωθεί στην κοινοπραξία Iacovou – Zemco (LSP), για το ποσό των  €7.187 000 και έχει διάρκεια είκοσι (20) μήνες.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα. 

Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης (περίπου 21 km) στην Κοινότητα της Τερσεφάνου έχει περιληφθεί στο Έργο ως αντισταθμιστικό μέτρο, καθότι στην εν λόγω Κοινότητα βρίσκεται υπό κατασκευή το φράγμα αποθήκευσης ανακτημένου νερού.         

Σχετικά νέα

X
Translate »