ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ενίσχυση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στον τουρισμό μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΑΠ Λάρνακας

Στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εξειδίκευσης και στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων, στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, στοχεύει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ως εταίρος.

Συγκεκριμένα, κατά το τρέχον έτος, θα υλοποιηθούν πέντε προγράμματα Erasmus+ που αναμένεται να συνεισφέρουν στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της ποιότητας και της ανθεκτικότητας του τουρισμού και να προσφέρουν απτά θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο στις συνεργαζόμενες χώρες.

Το πρόγραμμα ESTour “Introducing Epidemic Safe Tourism – post-COVID recovery – to strengthen SMEs in the Hospitality Sector”, στοχεύει στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην μετά-πανδημική εποχή. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και για πιστοποίηση των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας σχετικά με τα νέα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας και τις καινούριες ψηφιακές τεχνολογίες που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιδημικών κρίσεων.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που αφορά τη δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού, πραγματεύεται το έργο ΜΑΑS “Match, Attain and Sustain: New Methods for Europe’s Job Brokers Supporting Tourism Businesses, Ukrainian Refugees, and Job Seekers”.

Μέσω της συνεργασίας αυτής θα αναπτυχθούν ψηφιακά βελτιωμένες τεχνικές, προσεγγίσεις και εργαλεία για κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού τομέα μέσω της κατάρτισης ενδιάμεσων φορέων.  Ανάμεσα στα παραδοτέα, είναι και η δημιουργία πολύγλωσσου ηλεκτρονικού οδηγού και διαδραστικής πλατφόρμας διαχείρισης εργασιών. Παράλληλη επιδίωξη του έργου είναι η ένταξη Ουκρανών προσφύγων και άλλων ατόμων που αναζητούν άμεση εργασία στον τουριστικό κλάδο.

Στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην αύξηση της απασχόλησης των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού αποσκοπεί και το έργο QUEST “Promoting Quality Internships in Sustainable Tourism and Cultural Heritage Management”.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα κατάρτισης και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για φοιτητές και εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και πρακτική εργασιακή εμπειρία.

Επιπρόσθετα, μέσω του έργου θα ετοιμαστεί συμφωνητικό πολιτικής μεθοδολογίας και συνεργασίας για το υπό αναφορά θέμα, που θα υπογραφεί μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και Τουριστικών Οργανισμών/Φορέων στην περιοχή της Μεσογείου.

Συναφείς στόχους έχει και το έργο Go4Vet, στο οποίο οι εταίροι συνεργάζονται για να ενισχύσουν τις δυνατότητες των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω νέων συμφωνιών μάθησης σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, περιλαμβανομένης και της τουριστικής βιομηχανίας. Σημαντικός πυλώνας επίσης είναι και η υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην ένταξη σπουδαστών με αναπηρία σε διεθνή σχέδια επαγγελματικής  κινητικότητας.

Οι εκπαιδευτικές ενέργειες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΤΑΠ Λάρνακας εκτείνονται και στον τομέα της κατάρτισης των γυναικών στις αγροτικές κοινότητες ώστε να ενδυναμωθεί η δράση τους καλύπτοντας και τον τουριστικό τομέα μέσω της προσφοράς αυθεντικών εμπειριών προς τον επισκέπτη.

Στο πρόγραμμα “Rural Women’s Club”, στο οποίο η ΕΤΑΠ Λ/κας συμμετέχει μαζί με τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, τα παραδοτέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καλών πρακτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αναμενόμενο αποτέλεσμα την αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προς όφελος της παράδοσης, των τοπικών κοινοτήτων και του τουρισμού.

Σχετικά νέα

X
Translate »