Επιχειρήσεις

Ε.Ε. Περισσότερη χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας για την παροχή νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου τον Δεκέμβριο του 2020 και την επακόλουθη τροποποίησή του τον Νοέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο του Ταμείου συγκεντρώνεται στήριξη από τα κράτη μέλη, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Είκοσι δύο κράτη μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο Ταμείο (δηλαδή η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία). Σκοπός του Ταμείου είναι να ανταποκριθεί με συντονισμένο τρόπο στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, παρέχοντας εγγυήσεις σε χρεωστικούς τίτλους και μέσα ιδίου κεφαλαίου. Μέχρι σήμερα, προθεσμία για την παροχή νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις ήταν η 30ή Ιουνίου 2022. Η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα επιτρέψει στις τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με τον Όμιλο της ΕΤΕπ, να συμπεριλάβουν δάνεια και άλλες επιλογές χρηματοδότησης υπό την εγγύηση του Ταμείου.

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε την παράταση βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση είναι κατάλληλη ώστε να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η έκτακτη παράταση δεν επηρεάζει τη συμβατότητα των μέτρων του Ταμείου με την εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, παραμένουν αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την άρση σοβαρής διαταραχής των οικονομιών των συμμετεχόντων κρατών μελών.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »