Τουρισμός

Ώθηση στις καταδύσεις με νέο σχέδιο από το Υφ. Τουρισμού

Περαιτέρω ώθηση στη βιομηχανία των καταδύσεων, ως μέρος του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, επιχειρεί και φιλοδοξεί να επιφέρει το Υφυπουργείο Τουρισμού, μέσα από το νέο σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Ως γνωστό, ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί ένα τομέα στον οποίο το αρμόδιο Υφυπουργείο αποδίδει ξεχωριστή σημασία στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οποίων θα αποφέρει, τόσο περισσότερα έσοδα στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου όσο και μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στην χώρα.

Με το νέο σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων, γίνεται αναθεώρηση παλαιότερων σχεδίων, αλλά κυρίως γίνεται εφικτό οι εκπαιδευτικοί φορείς καταδύσεων να μπορούν να πιστοποιηθούν με το Διεθνές Πρότυπο ISO 24803.

Το σχέδιο παρέχει οικονομική βοήθεια για όσους εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση  και επιπρόσθετα, οι αιτητές θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα και σε όλα τα μέσα του Υφυπουργείου Τουρισμού και θα  προσκαλούνται στα περίπτερα των εκθέσεων καταδυτικού τουρισμού που θα συμμετέχει το Υφυπουργείο Τουρισμού, με προτεραιότητα συμμετοχής.

Αναλυτικά το σχέδιο:

Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο (2021 – 2022)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ή οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης ή/και εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού αυτοδυτών από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί. Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει μία η περισσότερες από τις πιο κάτω υπηρεσίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 24803

  • Εκπαίδευση αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα
  • εκπαίδευσης για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί.
  • Οργανωμένης η Καθοδηγούμενης Κατάδυσης
  • Εκμίσθωση Καταδυτικού Εξοπλισμού
  • Εκδρομές με μάσκα και αναπνευστήρα
  • Εισαγωγικές Καταδύσεις

Β. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της πιστοποίησης των παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με το διεθνές πρότυπο ISO 24803 στο οποίο καθορίζονται οι γενικές και εξειδικευμένες απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζει ο παροχέας Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής.

2. Όσοι από τους αιτητές αποκτήσουν την πιστοποίηση βάση του προτύπου ISO 24803 (και καταστούν δικαιούχοι του Σχεδίου) θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα και σε όλα τα μέσα του Υφυπουργείου Τουρισμού και θα  προσκαλούνται στα περίπτερα των εκθέσεων καταδυτικού τουρισμού που θα συμμετέχει το Υφυπουργείο Τουρισμού, με προτεραιότητα συμμετοχής.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι παροχείς Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου Α.1.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων για το Σχέδιο Κινήτρων στον Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο 1 «Αίτηση για Στήριξη Πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 24803 το οποίο επισυνάπτεται.

2. Επιστολή από Εταιρεία Πιστοποίησης που να επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 24803.

3. Πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό, σύμφωνα με τη λίστα του Παραρτήματος 1 ότι ο παροχέας ακολουθεί το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοδυτών το οποίο έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος Οργανισμός.

4. Καταστατικό της εταιρείας, εγκεκριμένο από τον Έφορο Εταιρειών, που να βεβαιώνει το είδος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

5. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpapachristodoulou@visitcyprus.com με ευθύνη των αιτητών για την παραλαβή. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα σταλεί απάντηση από το Υφυπουργείο εντός τριών εβδομάδων, από την ημερομηνία υποβολής,

δεόντως συμπληρωμένης αίτησης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου τηλ. 22691305.

Ε. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το ύψος οικονομικής στήριξης καθορίζεται σε ανώτατο ποσό €600 ανά παροχέα Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής ανά έτος πιστοποίησης για την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 24803, για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος ισχύς της πιστοποίησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο κάθε παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών δύναται να επιχορηγηθεί από το παρόν Σχέδιο για τρία χρόνια (από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού), χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω Σχεδίου.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους στο Υφυπουργείο Τουρισμού και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Ζ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα για την καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στήριξης:

(1) Φορολογικό τιμολόγιο από τον δικαιούχο προς το Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο θα αναφέρει το όνομα του παροχέα Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής και το ποσό στήριξης που έχει εγκριθεί.

(2) Αντίγραφο απόδειξής από την Εταιρεία Πιστοποίησης για το ποσό που πληρώθηκε για την απόκτηση της πιστοποίησης ΙSΟ 24803.

Θ. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι εξάντλησης των πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός και αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Για Υποβολή Ηλεκτρονικής Φόρμας πατήστε ΕΔΩ

Σχετικά νέα

X
Translate »