Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο «Φ» αποκαλύπτει την τελική πρόταση για τους Δήμους

Δεκαπέντε δήμους προνοεί η τελική πρόταση της Ένωσης Δήμων, που πήρε τη μορφή νομοσχεδίου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και, στο κείμενο που ετοιμάστηκε, δεν καταγράφεται ποιοι είναι οι δήμοι που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Στο τελικό κείμενο της Ένωσης Δήμων, υπό τον τίτλο «Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ο περί Δήμων Νόμος του 2019» και συγκεκριμένα στο σημείο με την επικεφαλίδα «Σύσταση και συγκρότηση δήμων», προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων δήμων στη Λευκωσία, τριών στη Λάρνακα, δύο στην Αμμόχωστο, τριών στη Λεμεσό και τριών στην Πάφο. Στο σημείο που κανονικά θα καταγραφόταν το όνομα του νέου δήμου υπάρχουν τρεις τελείες.

Όσον αφορά στον αριθμό των δημοτικών συμβούλων, καταγράφονται τα εξής:

Σε δήμoυς τωv oπoίωv oι εκλoγείς δεv υπερβαίvoυv τις 10.000 θα υπάρχουν 12 σύμβoυλoι, σε δήμoυς τωv oπoίωv oι εκλoγείς υπερβαίvoυv τις 10.000, αλλά δεv υπερβαίvoυv τις 20.000 θα υπάρχουν 16 σύμβoυλoι, σε δήμoυς τωv oπoίωv oι εκλoγείς υπερβαίvoυv τις 20.000, αλλά δεv υπερβαίvoυv τις 30.000 θα υπάρχουν 20 σύμβoυλoι και σε δήμoυς τωv oπoίωv oι εκλoγείς υπερβαίvoυv τις 30.000 οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 26.

Δημότης-εκλογέας ο οποίος συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή μέλος συμβουλίου.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, πως ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη του συμβουλίου έχουν το δικαίωμα για μόνο μια συνεχόμενη επανεκλογή στο ίδιο αξίωμα.

Στις εξουσίες του αντιδημάρχου περιλαμβάνεται η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στο δημοτικό διαμέρισμά τους, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών, η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, η υπογραφή (με εξουσιοδότηση του δημάρχου) βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο δημοτικό διαμέρισμά τους. Ασκεί επίσης κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος. Προνοείται επίσης η εκπροσώπηση του δήμου κατ’ εντολήν του δημάρχου.

Στο νομοσχέδιο προνοείται πως ο δήμαρχoς, ο αντιδήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι δύvανται vα λαμβάvουν ετήσια αvτιμισθία, έξoδα παραστάσεωv και άλλα επιδόματα, όπως πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ δήμoυ, πoυ εγκρίvεται κάθε έτoς από τoν υπουργό Εσωτερικών με τη σύμφωνο γνώμη του υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του αντιδημάρχου ή συμβούλου από συνεδρία του συμβουλίου, προνοείται κατ’ αναλογία αποκοπή από την αντιμισθία και αποζημίωσή τους ανάλογα για την εν λόγω απουσία.

Όσον αφορά στο ύψος της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού, καθορίζεται στο 40% του συνόλου των εσόδων του δήμου. Με έγκριση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να ανέλθει μέχρι το 45%.

Η έγκριση του προϋπολογισμού από τον υπουργό Εσωτερικών, με τη σύμφωνο γνώμη του υπουργού Οικονομικών, αποτελεί πράξη με την οποία διαπιστώνεται αποκλειστικά και μόνο ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός.

Αποκοπή μέρους της κρατικής χορηγίας

Αν οι εξωτερικοί ελεγκτές διαπιστώσουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν έγινε βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου, τότε συντάσσουν έκθεση η οποία συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις. Μετά από εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα ποσά της υπέρβασης των ορίων του προϋπολογισμού, ο υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του αποκόπτει την κρατική χορηγία του επόμενου έτους κατά το αντίστοιχο ποσό.

Δημοτική Αστυνομία

Σε κάθε δήμο συστήνεται Δημοτική Αστυνομία η οποία έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται των παραβάσεων που προβλέπονται στην υπό προώθηση νομοθεσία.

Τέλος ακινήτων και έργων υποδομής

Το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου επιβάλλει τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας (σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων) που δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις χιλίοις (0,50%ο) με βάση τη γενική εκτίμηση του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, κάθε δήμος μπορεί να επιβάλλει ειδικό προσωρινό τέλος για την κατασκευή έργων υποδομής, το οποίο θα υπολογίζεται στη βάση του πραγματικού κόστους του εν λόγω έργου.

Το πιο πάνω ειδικό προσωρινό τέλος θα επιβάλλεται επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια και ο συντελεστής φορολόγησης δεν θα υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε της χιλίοις.

Στους δήμους επίσης μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών, ως ακολούθως:

(i) Οι πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής εκδίδονται από τον Δημοτικό Μηχανικό για τις περιπτώσεις που η έκδοσή τους καθορίζεται από σχετική νομοθεσία και στα τοπικά σχέδια.

(ii) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο Δημοτικός Μηχανικός ενημερώνει και παραπέμπει την αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δημοτικού Μηχανικού.

Τα έσοδα των νέων δήμων

Ο προϋπολογισμός εσόδων κάθε δήμου συμπεριλαμβάνει τα τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία εισπράττονται από τη Δημοκρατία εκ μέρους και για λογαριασμό των δήμων.

Οι δήμοι θα δημιουργήσουν ταμείο το οποίο θα ενισχύεται και από την Κυβέρνηση καθώς και από τα ακόλουθα:

– Από όλα τα δικαιώματα, φόρους, διαπύλια, τέλη, δασμούς, επιβαρύvσεις, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς ή οπoιoυδήπoτε άλλου vόμoυ ή οπoιoυδήπoτε καvovισμoύ που εκδίδεται δυvάμει αυτώv.
– Από όλα τα εvοίκια και κέρδη που πραγματοποιούνται από τη δημoτική περιoυσία.
– Από όλες τις χρηματικές και άλλες ποινές και έξοδα που εισπράττονται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς ή οπoιoυδήπoτε άλλου Νόμoυ ή καvovισμώv που εκδόθηκαν δυvάμει αυτώv.
– Από όλα τα άλλα χρήματα που εισπράττονται από τoν δήμo ή υπάλληλο, εργάτη ή αvτιπρόσωπο δήμoυ εξ ovόματoς και για λoγαριασμό αυτoύ.
– Από δωρεές και κληρoδoτήματα ή χoρηγίες.

Άδειες που θα εκδίδουν οι δήμοι

Με την ισχύ του νέου νόμου, οι δήμοι θα χορηγούν τις παρακάτω άδειες και θα εισπράττουν προς τούτο τα καταβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα:

(i) Αδειοδότηση και έλεγχος κέντρων αναψυχής
(ii) Άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
(iii) Άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού
(iv) Άδεια χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο
(v) Άδεια λειτουργίας κέντρων αναψυχής
(vi) Άδεια λειτουργίας μηχανών παιγνιδιού, μηχανών επιδεξιότητας και μηχανών ψυχαγωγίας
(vii) Άδεια για παιγνίδι καζαντί
(viii) Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου
(ix) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών
(x) Άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής
(xi) Αδειοδότηση και έλεγχος γραφείων κηδειών και εγγραφής λειτουργών κηδειών και ταριχευτών
(xii) Αποτεφρωτήρια

 

Σχετικά νέα

X
Translate »