Γενική Επικαιρότητα

Κομμένα… τα εκτός υπηρεσίας κουτσοδούλια αστυνομικών

Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Κομμένη με νομοσχέδιο η συμμετοχή Αστυνομικών και πυροσβεστών σε ιδιωτικές εταιρείες και συγκεκριμένα για τις δύο αυτές κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται:

► Να συμμετέχουν στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης και να κατέχουν μετοχές, ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης.

► Να συμμετέχουν στη διοίκηση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας.

► Να αποκτούν μετοχές δημόσιων εταιρειών πέραν του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που καθορίζει εκάστοτε ο υπουργός Οικονομικών για τους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας

► Να κατέχουν μετοχές σε δημόσια εταιρεία οι οποίες να του προσδίδουν δικαιώματα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή.

► Ωστόσο, με άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η οποία μπορεί να χορηγηθεί μετά από σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας (εφόσον η χορήγηση της δεν είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα τους ως μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής), μπορούν να συμμετέχουν στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: Πρώτο, όταν η χορήγηση της άδειας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δεύτερο όταν το συμφέρον του μέλους της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην εταιρεία, τον συνεταιρισμό ή την επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προήλθε από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή των μετοχών δεν το επηρεάζει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πιο πάνω νομοσχέδια κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 28.7.2022.

Με τα προωθούμενα νομοσχέδια τροποποιούνται τα άρθρα 23 του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004, Ν.73(Ι()/2004, και 32 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, Ν100(Ι)/2021, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ιδιωτικής απασχόλησης των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αντίστοιχα. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται τα θέματα κατοχής μετοχών ή άλλων συμφερόντων σε δημόσιες ή μη δημόσιες εταιρείες ή συνεταιρισμούς ή άλλες επιχειρήσεις ιδιωτικής φύσης από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, και της συμμετοχής τους σε διοικητικά συμβούλια τέτοιων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτικής φύσης, ταυτίζοντας τα με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών λειτουργών και των μελών του Στρατού.

Σχετικά νέα

X
Translate »