Γενικά

Κενή θέση ανώτερου επόπτη στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Ανώτερου Επόπτη στη Τεχνική Υπηρεσία, εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα (Δ10). Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση και 13ος μισθός.  

Με βάση το καθηκοντολόγιο της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως εξής: 

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες
 • Οργανώνει και ελέγχει την εργασία εργατικού προσωπικού για επίτευξη της καλύτερης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.
 • Επιβλέπει και συντονίζει όλες τις εργασίες που αφορούν τα τεχνικά και κατασκευαστικά έργα.
 • Εργάζεται μαζί με το υπόλοιπο εργατικό προσωπικό. Eπιπρόσθετα και παράλληλα εποπτεύει το προσωπικό της ομάδας του.
 • Ελέγχει τις παρουσίες του προσωπικού που ασχολείται κάτω από τις οδηγίες του και τηρεί σχετικό βιβλίο.
 • Βοηθά τους ανωτέρους του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Επιλαμβάνεται σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενό του παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον τομέα που εργάζεται και φροντίζει ή/και βοηθά για την επίλυσή τους.
 • Βοηθά στην πρακτική εκπαίδευση νέου προσωπικού.
 • Βοηθά στην τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων για τις εργασίες τις οποίες είναι υπεύθυνος όπως ήθελε καθοριστεί από τους Προϊσταμένους του.
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων και γενικά όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της ομάδας που εποπτεύει.
 • Εποπτεύει και μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
 • Θα απαιτείται και υπερωριακή απασχόληση σε έκτακτα περιστατικά.
 1. Προσόντα (για εξωτερική επιλογή)
 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή εξαταξίου Γυμνασίου
 • Επιβεβαιωμένη υπηρεσία σε θέση Επιστάτη ή Εργολάβου Οικοδομών για 15 τουλάχιστον χρόνια και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι τότε η απαιτούμενη επιβεβαιωμένη πείρα μειώνεται στα 10 χρόνια.
 • Πολύ καλή ικανότητα στην επίβλεψη εκτέλεσης έργων, τον συντονισμό εργασίας και διαχείριση προσωπικού και επικοινωνίας.
 • Δυνατότητα καλής επικοινωνίας
 • Ακεραιότητα Χαρακτήρα
 1. Προσόντα (για εσωτερική επιλογή)
 • Προϋπηρεσία σε θέση Επιστάτη στην Τεχνική Υπηρεσία στο Δήμο τουλάχιστον 15 χρόνια και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι τότε η προϋπηρεσία μειώνεται στα 10 χρόνια.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία για τουλάχιστον 5 χρόνια στην επίβλεψη και συντονισμό εργασιών συμβολαίων για κατασκευαστικά και τεχνικά έργα
 • Πολύ καλή ικανότητα στην επίβλεψη, τον συντονισμό εργασίας και διαχείριση προσωπικού και επικοινωνίας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
 1. Κριτήρια μοριοδότησης αιτητών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης ως η προκηρυξη:

Σημειώσεις :

 1. Ο κάτοχος της θέσης μπορεί να κληθεί να εργαστεί πέραν των κανονικών ωρών εργασίας όταν είναι ανάγκη και θα του καταβληθούν υπερωρίες ή time off ως η Συλλογική Σύμβαση. Να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθορισμένα καθήκοντα κατά τα Σαββατοκύριακα ή αργίες, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών για όλους τους εργάτες, νοουμένου ότι δεν θα ξεπερνά τις 38ώρες εργασίας εβδομαδιαίως .
 1. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Δ10 και σε αυτήν προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά τη περίοδο απασχόλησης.
 1. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Δήμου , το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου.
 1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 15/12/2023 και ώρα 14:00. Αιτήσεις που αποστέλνονται με άλλο τρόπο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 1. O υποψήφιος πριν την έναρξη εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στον Δήμο Πιστοποιητικό Υγείας, ότι είναι παθολογικά και ψυχολογικά υγιείς  και Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.
 1. Τα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο τηλ. αριθμό 24816567 ή 24816569 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@larnaka.org.cy
 1. Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
 1. Οι πρώτοι δώδεκα μήνες θα είναι σε δοκιμαστική βάση, με δικαίωμα στο Δήμο να διακόψει την εργοδότηση της/του χωρείς οποιαδήποτε προειδοποίηση εάν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της/του.
 1. Σημειώνεται ότι κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων από ενδιαφερομένους, θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων και θα ετοιμαστεί ο κατάλογος των υποψηφίων αιτητών που πληρούν τα προσόντα για σκοπούς της μοριοδότησης τους ως τα κριτήρια που αναγράφονται πιο πάνω. Αιτητές που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα ως η παρούσα προκήρυξη αποκλείονται από την διαδικασία.

Σχετικά νέα

X
Translate »