CoronaVirus

Κατάλογος για κατ΄εξαίρεση μετακίνηση – Οδηγίες προς τους Πολίτες

Διευκρίνηση- Από τον περιορισμό στη μετακίνηση μία φορά την ημέρα εξαιρούνται μετακινήσεις από/προς φαρμακεία, αιμοδοσία, επίσκεψη σε γιατρό, σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μεταφορά οπλίτη στην ΕΦ
Σκοποί Μετακίνησης

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών, η κάλυψη των οποίων δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους, επιτρέπονται μόνο:

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com
 • Για μετάβαση από και προς την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες
 • Για τις πιο κάτω οκτώ (8) κατηγορίες σκοπών:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό
 2. Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης
 3. Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή
 4. Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης
 5. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)
 6. Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές
 7. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων
 8. Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α) και νοουμένου ότι αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα.

Διαδικασια Εγκρισης Μετακινησης

 • Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες: η βεβαίωση μετακίνησης είναι πάγια (Έντυπο A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.
 • Για τις πιο πάνω 8 κατηγορίες σκοπών, υπάρχουν οι πιο κάτω επιλογές όσον αφορά τη μέθοδο που θα ακολουθείται:

Για άτομα κάτω των 65 ετών (1 επιλογή):

 • Μόνο μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998 με την ενδεδειγμένη μορφή.

Για άτομα άνω των 65 ετών (3 επιλογές):

 • Αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS): στον αριθμό 8998 με την ενδεδειγμένη μορφή, ή
 • Συμπλήρωση και εκτύπωση του Έντυπου Β: (Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών), υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη, η οποία να περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης, ή
 • Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτών: Σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. αρ. ταυτότητας), τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα), υπογραφή και ημερομηνία.

Σε κάθε μετακίνηση, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου, συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης που έχουν λάβει καθώς και αποδεικτικά ταυτοποίησης ως εξής:

 • Κύπριοι πολίτες: κυπριακή ταυτότητα
 • Ευρωπαίοι πολίτες: βεβαίωση εγγραφής
 • Υπήκοοι τρίτων χωρών: άδεια διαμονής

Για ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών ΜΟΝΟ, που αιτιολογημένα δεν έχουν βεβαίωση εγγραφής ή άδεια διαμονής αντίστοιχα, τότε κατ’ εξαίρεση θα γίνεται αποδεκτό άλλο αποδεικτικό ταυτοποίησης (π.χ. ξένο διαβατήριο, ξένη ταυτότητα, διπλωματικό διαβατήριο).

Ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

Για όλες τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις, η κάθε βεβαίωση μετακίνησης αφορά μία μεμονωμένη κίνηση.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του κάθε πολίτη, πέραν της εργασίας, μόνο μία φορά τη μέρα.

Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης

Έντυπο Α: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Για βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου (Έντυπο Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Έντυπο Β: Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (αφορά μόνο πολίτες άνω των 65 ετών)

Για δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών (Έντυπο Β) απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Οδηγίες για αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS)

Θα επιτρέπεται ένα (1) μόνο γραπτό μήνυμα SMS την ημέρα από κάθε πολίτη!

Μήνυμα SMS μπορεί να σταλεί από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό  8998 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

χ

Όπου:

 • Χ ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη.
 • Αρ. Αποδεικτικού Ταυτοποίησης για:
  • o Κύπριους πολίτες: ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας
  • o Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.
  • o Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας, αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).

Όσον αφορά την μορφή του αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης σημειώστε πως το σύστημα αποδέχεται: αριθμούς, μέχρι 3 γράμματα και συνολικά μέχρι 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα).

Οι πολίτες, εφόσον αποστείλουν το μήνυμα και τύχουν έγκρισης, θα έχουν δικαίωμα μετακίνησης για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης.

χ

Home

Σχετικά νέα

X
Translate »