Γενική Επικαιρότητα

Ηλεκτρικά ποδήλατα: Έτσι μπορείς να λάβεις την κρατική επιχορήγηση των €500

Πηγή: alphanews.live

Επιχορήγηση ύψους €500 σε 933 αιτητές δίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο. Τι σημαίνει ηλεκτρικό ποδήλατο και τι πρέπει να ξέρεις αν ενδιαφέρεσαι να το αγοράσεις και να υποβάλεις αίτηση για επιχορήγηση;

Τι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο;

Ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

 

 

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις καταχωρούνται στην πλατφόρμα www.ev.gov.cy, η οποία ανοίγει από τις 17/02/2024, στις 10:00 π.μ., μέχρι τις 11/10/2024, στις 10:00 π.μ. ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών κάθε κατηγορίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

 

Τι θα βλέπω στην πλατφόρμα;

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος θα βλέπει έναν πίνακα με όλες τις κατηγορίες χορηγίας και δίπλα θα αναγράφονται οι διαθέσιμες χορηγίες.

 

 

Ποιοι οι δικαιούχοι;

Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές από φυσικά πρόσωπα.

 

 

Ποια η διαδικασία για αίτηση;

Ο αιτητής υποβάλλει αίτηση μέσω του διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και την κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Κατά την αίτηση θα πρέπει να αναρτάται το Παράρτημα 3 και η παραγγελία ή η απόδειξη προκαταβολής ή η απόδειξη αγοράς του ποδηλάτου (να αναρτώνται σαρωμένα ως ένα αρχείο). Η παραγγελία ή η απόδειξη προκαταβολής δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των επτά ημερών από την ημερομηνία της αίτησης, με πρώτη μέρα στον υπολογισμό την αμέσως προηγούμενη. Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανάρτηση απόδειξης αγοράς, αυτή δεν πρέπει να έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας αίτησης.

 

Ποιες οι προϋποθέσεις για να αιτηθώ για αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου;

Μπορείς να αιτηθείς για αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με τα πιο κάτω κριτήρια:

δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστηρίων – πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται, όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 168/2013 και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που ισχύουν για τα ποδήλατα
πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας προϊόντος CYS EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του
διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι, το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας CYS EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασης αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας ή τυχόν αντικατάστασης αυτού
διαθέτουν από τον πωλητή βεβαίωση διετούς εγγύησης για τον ηλεκτρικό κινητήρα και τη μπαταρία και έχουν αγοραστεί από καταστήματα πώλησης που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία (εξαιρούνται τα εδάφη που οι Αρχές της Δημοκρατίας δεν ασκούν έλεγχο συνεπεία της τουρκικής κατοχής).

 

Τι έγγραφα πρέπει να υποβάλω;

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί, θα πρέπει να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών:

τη βεβαίωση καταχώρησης αίτησης
πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς/απόδειξη πληρωμής5 του καινούργιου ηλεκτρικού ποδήλατου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), το οποίο να έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτητή, στο οποίο να αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που είναι χαραγμένος ή τοποθετημένος ανεξίτηλα στο πλαίσιο του ποδηλάτου από τον κατασκευαστή (όπου εφαρμόζεται)
αντίγραφο της Άδειας Παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (ALIEN) ή του Διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας
συμπληρωμένο το Έντυπο FIMAS με συνημμένη εκτύπωση του αριθμού IBAN, για να καταβληθεί η χορηγία μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον δηλωμένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασμό. Το Έντυπο FIMAS μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα – http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/04e83d9a9c66086ec2258464003e7 8b1/5b4f2048373231c8c225845100413a94?OpenDocument
Η έγκριση για την καταβολή χορηγίας θα πρέπει να υλοποιηθεί, δηλαδή θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την καταβολή της χορηγίας, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αίτησης. Η εν λόγω προθεσμία δεν πρέπει να εκπνέει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2025 (για παράδειγμα, αν η προθεσμία των 6 μηνών εκπνέει στις 6.8.2024, ισχύει η εν λόγω ημερομηνία, ενώ αν η προθεσμία των 6 μηνών εκπνέει στις 5.2.2026, θα ισχύει η 31.12.2025).
Διευκρινίσεις για το νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης έδωσε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών Ευάγγελος Παντελή.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »