Επιχειρήσεις

H K&F ενημερώνει για τη λογιζόμενη διανομή μερισμάτων για το έτος 2016

Ο Ελεγκτικός Οίκος K&F Financial Services Ltd ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τις πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων που απορρέουν από τον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Από τον πιο πάνω Νόμο επηρεάζονται εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και τα κέρδη των οποίων αναλογούν σε μετόχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν την κατοικία (domicile) τους στην Κύπρο. Αντιθέτως, δεν επηρεάζονται τα κέρδη που αναλογούν άμεσα ή έμμεσα σε μετόχους που είτε δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είτε είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αλλά δεν έχουν την κατοικία (domicile) τους στην Κύπρο.

Αναφορικά με τον υπολογισμό της λογιζόμενης διανομής, σε περίπτωση που μια Κυπριακή εταιρεία δεν διανέμει τουλάχιστον 70% των λογιστικών κερδών της όπως αυτά υπολογίζονται βάσει προνοιών της νομοθεσίας, εντός δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο αναλογούν, τα κέρδη αυτά (μέχρι 70%) λογίζονται ως διανεμηθέντα και υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 17%.

Ως εκ τούτου, εταιρείες οι οποίες ήταν κερδοφόρες κατά το έτος 2014 και παρόλα αυτά δεν έχουν διανέμει το 70% των κερδών τους στους μετόχους, θα πρέπει να υπολογίσουν τα κέρδη που λογίζονται διανεμηθέντα κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και να πληρώσουν την έκτακτη αμυντική εισφορά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της K&F Financial Services Ltd είναι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμβουλές/διευκρινήσεις σχετικά με τη διευθέτηση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

Σχετικά νέα

X
Translate »