Γενικά

5 νέες θέσεις εργασίας με ετήσιο μισθό €26.541,66

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής: Διεύθυνση Λευκωσίας  1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου  1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου  1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού  • 2 θέσεις – Κεντρική Διοίκηση  Οι θέσεις στα Νοσηλευτήρια των Περιφερειών αναφέρονται στο Γενικό Διευθυντή της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

Οι θέσεις που αφορούν τα κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού αναφέρονται στον Προϊστάμενο Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26.541,66 συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Η μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.  Σημείωση Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com
Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.
Καθήκοντα και ευθύνες:  Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, μεταξύ άλλων,  (α) Συμμετέχει στην ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης των τμημάτων των κεντρικών μονάδων, καθώς και των Νοσηλευτηρίων του Οργανισμού και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες· (β) σχεδιάζει  και επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων· (γ) συμμετέχει στην οργάνωση και παρουσίαση σχεδίου εντάξεως νεοπροσληθέντων·  (δ) συμμετέχει στο σχεδιασμό και επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης και παρακίνησης εργαζομένων· (ε) παρακολουθεί και εφαρμόζει την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία· (στ) συμβάλει στη διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων του Οργανισμού· (ζ) παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού· (η) υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος·  (θ) αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα  στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά·  (ι) εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία· (κ) διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και επιπέδων εξυπηρέτησης, με έγκριση από  τη διεύθυνση· (λ) έχει την ευθύνη της έρευνας, του καταρτισμού και της συγγραφής εκθέσεων και άλλων εγγράφων με βάση τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Οργανισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας·  (μ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:  (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου  και Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μάστερ, ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο τίτλων, να είναι σε έναν εκ των ακόλουθων κλάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εργασιακές Σχέσεις, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ή άλλο συναφή κλάδο. (2) Τριετής  τουλάχιστον αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της  θέσης, σε τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω εγκεκριμένων τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. : (1) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα. (2) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται σε διάφορα τμήματα εντός του Οργανισμού, εάν και όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. (3) Κατά τη διαδικασία προεπιλογής μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα τυπικά προσόντα (1), (2), (3) θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις ή τεστ δεξιοτήτων στο ΚΕ-ΠΑ. Το τρίτο στάδιο θα είναι προφορική συνέντευξη. (4) Το ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από η ώρα 08:00 – 16:00 (συμπεριλαμβανομένου ημίωρου διαλείμματος), ήτοι 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Logo - InBusiness

Σχετικά νέα

X
Translate »