Γενικά

Προχωρά το αιολικό πάρκο στα Κελλιά

Προ τετελεσμένων γεγονότων ήρθε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς υποχρεώθηκε να προβεί στην αναθεώρηση της θέσης της για την κατασκευή αιολικού πάρκου στην κοινότητα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας, ώστε να μην μείνει εκτεθειμένη η Κυπριακή Δημοκρατία σε τυχόν απαιτήσεις της αιτήτριας εταιρείας, στην οποία ανανεώθηκε δύο φορές η αρχική πολεοδομική άδεια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι όποιες ενστάσεις και προβληματισμοί της αρμόδιας υπηρεσίας. Πρόκειται για αιολικό πάρκο με ισχύ 17,6 MW και 11 ανεμογεννήτριες, οι οποίες τελικά μειώθηκαν σε 6 διατηρώντας την ίδια ισχύ.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε κρατική δασική γη, εντός και πλησίον της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κόσιη – Παλλουρόκαμπος.

Σημειώνεται ότι παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η Περιβαλλοντική Αρχή προχώρησε στην έκδοση θετικής γνωμάτευσης χωρίς να ζητηθεί καν η διενέργεια δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ειδικής οικολογικής αξιολόγησης), με αποτέλεσμα να υπάρχουν δικαιώματα σε ισχύ 12 χρόνια μετά την έκδοση περιβαλλοντικής έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Περιβαλλοντική Αρχή αγνόησε επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας σε σχέση με τα αιολικά πάρκα, τα οποία επηρεάζουν περιοχές Natura 2000 και έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς την εκπόνηση μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Η επιστολή στάληκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 9 Μαρτίου 2017 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η εν λόγω πολεοδομική άδεια λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι σε περίπτωση που ζητηθεί η επέκταση ή η ανανέωση της εν λόγω πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ζητηθούν και να διεκπεραιωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπόνηση και αξιολόγηση μελέτης δέουσας εκτίμησης.

Το έργο εμπίπτει εντός της περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ Κόσιη – Παλλουρόκαμπος, η οποία έχει καθοριστεί για τα είδη Διπλογέρακο, Κράγκα, Τρουλλουρία, Μαυροτράσιηλο, Σκαλιφούρτα και Τρυπομάζης.

Κατόπιν ανανέωσης της πολεοδομικής άδειας που χορηγήθηκε το 2008, εκπονήθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στα είδη και τους οικότοπους της περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ Κόσιη – Παλλουρόκαμπος, η οποία παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2018. Στα πορίσματα αναφέρεται ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενες προσκρούσεις και συνεπώς αρνητικές επιδράσεις στα πληθυσμιακά επίπεδα που να επηρεάζουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια την κατάσταση διατήρησης των ειδών καθορισμού της περιοχής ΖΕΠ και των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο διπλογέρακο από προσκρούσεις και η εξέταση των επιπτώσεων από την απώλεια ενδιαιτήματος του είδους καθορισμού κρίνεται ως ανεπαρκής. Επιπλέον, δεν υπάρχει συνέργεια με το Διαχειριστικό Σχέδιο της ΖΕΠ και το διαχειριστικό έργο LIFE που διεξήχθη στο παρελθόν, δεν διασφαλίζεται η αρχή της πρόληψης και δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Εντολής αρ.2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα επίσης με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου είναι ακατάλληλη, αναιρεί τους περιορισμούς και δεν πληροί τις προϋποθέσεις χωροθέτησης αιολικών πάρκων που προνοούνται από την Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, με αρ. 2/2006 και ημερ. 27/4/2006. Επιπλέον, η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου αιολικού πάρκου αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε σημαντικά είδη αρπακτικών πτηνών για τα οποία έχει καθοριστεί η περιοχή Natura 2000 ΖΕΠ Κόσιη – Παλλουρόκαμπος, καθώς χωροθετείται σχεδόν εξολοκλήρου εντός της καθορισμένης περιοχής.

 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στην Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης αναφέρεται ότι σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής διαδραμάτισε η άποψη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία είναι η καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση και προστασία της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Κόσιη – Παλουρόκαμπος. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο αρχικά ήταν αδειοδοτημένο με μεγαλύτερο αριθμό ανεμογεννητριών απ’ ό,τι έχει επανασχεδιαστεί πρόσφατα. Στην Έκθεση αναφέρεται ότι η τοποθέτηση και λειτουργία 6 αντί 11 ανεμογεννητριών δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα είδη καθορισμού της περιοχής Natura 2000 και στους οικοτόπους που χρησιμοποιούνται από αυτά ως ζωτικοί χώροι τροφοληψίας, φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και ανάπαυσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.

 

Ιστορικό του προτεινόμενου έργου

Τον Απρίλιο 2007, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε θετική γνωμάτευση για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή Κελλιών, κατόπιν εξέτασης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για το προτεινόμενο έργο. Τον Ιανουάριο 2008, η Πολεοδομική Αρχή χορήγησε Πολεοδομική Άδεια (ΛΑΡ/105/2006), με περιορισμένη διάρκεια 3 χρόνων, για τη δημιουργία αιολικού πάρκου αποτελούμενου από 11 ανεμογεννήτριες, ενώ το 2011, η ίδια Αρχή παρέτεινε την ισχύ της πολεοδομικής άδειας για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 30/01/2012.

Με το πέρας της πιο πάνω ημερομηνίας, το 2012 υποβλήθηκε νέα αίτηση για επανέκδοση της Πολεοδομικής Άδειας και τον Σεπτέμβριο 2012 η Πολεοδομική Αρχή χορήγησε την Πολεοδομική Άδεια με περιορισμένη χρονική διάρκεια 5 χρόνων. Στο διάστημα αυτό, μέχρι και το 2017, δεν ξεκίνησαν κατασκευαστικές εργασίες. Ακολούθως, τον Ιούλιο 2017, υποβλήθηκε νέα αίτηση για νέα παράταση της ισχύος της Πολεοδομικής Άδειας, ενώ είχε προηγηθεί τον Μάρτιο 2017 επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, με την οποία η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή ζητούσε όπως, σε περίπτωση που οι πιο πάνω Πολεοδομικές Άδειες επανέλθουν για τροποποίηση σχεδίων ή παράταση ισχύος στην Πολεοδομική Αρχή, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ζητηθούν και να διεκπεραιωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών δέουσας εκτίμησης.

Με βάση τα πιο πάνω, υποβλήθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει στην περιοχή Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κόσιη – Παλλουρόκαμπος, η οποία καθορίστηκε με βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, η κατασκευή αιολικού πάρκου σε κρατική δασική γη, στην κοινότητα Κελλιών της επαρχίας Λάρνακας.

Η πιο πάνω μελέτη εξετάστηκε από την ad hoc Επιτροπή για την Δέουσα Εκτίμηση / Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στις 12 Οκτωβρίου 2018, ενώ αναμένεται η εξέταση της ΜΕΕΠ από την Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 16 Μαΐου 2019.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »