Γενικά

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τις εκταρικές επιδοτήσεις

Η περίοδος παραλαβής των αιτήσεων για τις εκταρικές επιδοτήσεις έχει ήδη ξεκινήσει από χθες, 18/03/2019 και επεκτείνεται μέχρι και τις 18/04/2019. Εντός αυτής της περιόδου προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ορθά συμπληρωμένες και σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) ή στο portal υποβολής αιτήσεων (www.eas.capo.gov.cy) και να συμπληρώσουν σχετικά την αίτηση τους και ακολούθως να την υποβάλουν. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η αίτηση από το έτος 2016 διενεργείται υποχρεωτικά γεωχωρικά και αυτό προέρχεται από Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία δεσμεύει πλήρως όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να υποβάλουν την αίτηση τους στα πιο πάνω χρονικά πλαίσια, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 14/05/2019 όμως για κάθε εργάσιμη ημέρα αργοπορίας θα επιβάλλεται μείωση στη δικαιούμενη επιδότηση ποσοστού 1%. Το οποιοδήποτε δικαίωμα υποβολής αίτησης τερματίζεται στις 14/05/2019. Δηλαδή μέχρι τις 18/04/2019 oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση τους ενώ από τις 19/04/2019 μέχρι και τις 14/05/2019 θα μπορούν να το κάνουν με επιβολή ποινής 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους αιτητές που συμμετέχουν σε Αγροπεριβαλλοντικές ή Βιολογικές δεσμεύσεις ώστε να είναι προσεκτικοί στην υποβολή της αίτησής τους. Όσοι δεν υποβάλουν καθόλου αίτηση θα θεωρηθεί ότι αποσύρονται από το μέτρο και θα τους γίνει ανάκτηση για όλες τις Αγροπεριβαλλοντικές ή Βιολογικές επιδοτήσεις των προηγούμενων ετών.

Δικαίωμα τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης παρέχεται καθολικά σε όλους τους αιτητές μέχρι και τις 31/05/2019. Καμία αλλαγή πέραν της εν λόγω ημερομηνίας δεν μπορεί να διενεργηθεί στις αιτήσεις εκτός των περιπτώσεων που οι αλλαγές υποδειχθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στα πλαίσια των προκαταρκτικών ελέγχων. Ο Οργανισμός κατά την περίοδο από 19/04/2018 μέχρι και 03/06/2019 έχει δικαίωμα να διενεργεί προκαταρκτικούς ελέγχους επί των υποβληθέντων αιτήσεων και να ενημερώνει τους αντίστοιχους αιτητές για τυχόν προβλήματα στις αιτήσεις που υπέβαλαν. Οι αιτητές μπορούν να διορθώσουν τα τυχόν προβλήματα τους υποδείξει ο Οργανισμός μέχρι και τις 10/06/2019. Συνεπώς, είναι προς όφελος των αιτητών η αίτηση τους να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορέσει ο ΚΟΑΠ να εντοπίσει τυχόν προβλήματα της και να καλέσει τον αιτητή να τα διορθώσει. Τονίζεται ότι ο Οργανισμός για να μπορέσει να ενημερώσει όσο γίνεται περισσότερους αιτητές, και για όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα, δεν διεξάγει στο σύνολο όλους τους ελέγχους, αλλά μόνο τους κύριους. Και αυτό διότι στο περιορισμένο χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή του δεν είναι εφικτό να τύχουν ολοκληρωτικής επεξεργασίας οι υποβληθείσες αιτήσεις. Ούτε ο Οργανισμός θα είναι υπόλογος σε περίπτωση που κάποιο πρόβλημα αίτησης δεν εντοπιστεί κατά τους προκαταρκτικούς ελέγχους και εντοπιστεί αργότερα στην κανονική επεξεργασία της αίτησης. Ο κάθε αιτητής φέρει ακεραία την ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησης που εν τέλει υποβάλλει και όλη η πληροφόρηση που δίνεται από τον ΚΟΑΠ παρέχεται καλόπιστα, χωρίς να δημιουργεί οποιαδήποτε περιορισμό σε σχέση με την κανονική επεξεργασία της αίτησης.

Χαλίτικα και Τ/κ τεμάχια

Όπως ήδη γνωρίζετε μια στρέβλωση που ίσχυε τουλάχιστον από της ιδρύσεως του Οργανισμού και στην πραγματικότητα από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας βαίνει προς εξορθολογισμό και οριστική και νόμιμη επίλυσή του. Από φέτος θα επιδοτηθούν χαλίτικα τεμάχια τα οποία θα έχουν παραχωρηθεί νόμιμα στους καλλιεργητές ή για τα οποία οι καλλιεργητές έχουν υποβάλει αίτηση εκμίσθωσης τους στην αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Νοείται ότι όσοι θα έχουν αιτηθεί εκμίσθωση κρατικών τεμαχίων και η αίτηση τους θα απορριφθεί ή έχει απορριφθεί σε μελλοντικές αιτήσεις προς τον ΚΟΑΠ δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω τεμάχια. Προτρέπονται οι αιτητές που έχουν ή θα έχουν στις αιτήσεις τους τεμάχια κρατικής γης όπως υποβάλουν αίτηση εξασφάλισης τους προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το συντομότερο δυνατόν. Ο Οργανισμός θα ενημερώσει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που θα έχουν περιλάβει στις αιτήσεις τους χαλίτικα τεμάχια ή μέρος αυτών.

Όσον αφορά τα Τ/κ τεμάχια, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρέχεται δυνατότητα χρήσης τους από τον υφιστάμενο καλλιεργητή για ακόμη ένα έτος δηλαδή μέχρι τις 31/03/2020 και μετέπειτα θα ισχύσουν τα ίδια όπως και για τα χαλίτικα τεμάχια.

Κεφαλικές Επιδοτήσεις

Οι κεφαλικές επιδοτήσεις του έτους 2018, όπως δεσμεύτηκε ο ΚΟΑΠ εδώ και αρκετούς μήνες θα καταβληθούν περί τα τέλη του μηνός Μαρτίου. Το ποσό που ξεκίνησε να παραχωρείται ανέρχεται στα €3,7 εκατομμύρια σε περίπου 2,000 αιτητές.

Για το έτος 2019 η υποβολή αιτήσεων για κεφαλικές επιδοτήσεις θα ξεκινήσει εντός Απριλίου. Η περίοδος απογραφών ζωικού πληθυσμού από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους ήταν από 19/02/2019 μέχρι και σήμερα. Όσοι κτηνοτρόφοι δεν ανταποκριθούν και δεν κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα των απογραφών τους στην αρμόδια Αρχή που είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μέχρι και σήμερα δεν θα είναι δικαιούχοι κεφαλικής επιδότησης για το έτος 2019. Δηλαδή όσοι μέχρι και σήμερα κοινοποιήσουν τις απογραφές τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθίστανται δικαιούχοι Κεφαλικής Επιδότησης ενώ όσοι δεν το πράξουν χάνουν αυτό το δικαίωμα τους.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι, η παρέμβαση που έγινε φέτος, της διενέργειας δεύτερης απογραφής, αν και για το έτος 2018 επέφερε σωτήρια αποτελέσματα, δεν είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να συνεχιστεί κάθε χρόνο διότι προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αφού επιβαρύνει σημαντικά τα ζώα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τους, αλλά και επιφέρει μεγάλο διοικητικό κόστος. Εκείνο που θα δώσει οριστικό τέλος στις μεγάλες αποκλίσεις και υψηλό ποσοστό σφάλματος στις κεφαλικές επιδοτήσεις είναι η διενέργεια απογραφών με τη χρήση σαρωτών (SCANNERS). Από την επόμενη χρονιά οι σαρωτές θα καταστούν υποχρεωτικοί, ειδικά στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή με σαρωτή είναι εγκυρότερη και παρέχει αδιαμφισβήτητη τεχνική μαρτυρία για τη διενέργεια της. Τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή η εγκυρότερη απογραφή και η τεχνική μαρτυρία της διενέργειας της,  προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων σε σχέση με την αίτηση κεφαλικών επιδοτήσεων που διενεργούν κατά έτος.

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα και Μέτρα Βιολογικής Γεωργίας

Κατά την περίοδο αυτή γίνεται επεξεργασία των αιτήσεων των αναφερόμενων μέτρων του έτους 2017. Το ποσοστό επεξεργασίας και καταβολής των ενισχύσεων έχει υπερβεί το 80% για τα Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και το 50% για τα μέτρα της Βιολογικής Γεωργίας. Κατά τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των αιτήσεων. Περί τον Ιούνιο 2019 θα ξεκινήσει η επεξεργασία των αιτήσεων του έτους 2018 με ορίζοντα ολοκλήρωσης όλων των αιτήσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ποσά επιδοτήσεων

Από σήμερα και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παραχωρηθούν τα ακόλουθα ποσά, σε σχέση με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων και την Αίτηση Κεφαλικών Επιδοτήσεων:

Σχετικά νέα

X
Translate »